گالری تصاویر

گاهی تصاویر میتوانند در ذهن انسان هرچند نامرتبط اما الهام بخش یک طرح و ایده به ما باشندبا دقت نگاه کردن و توجه به هر منظره و عکسی یک هنر و توانمندی محسوب میشود انسان های ریزبین و با دقت همان انسان های خلاق هستند، پس برای خلاق بودن ابتدا لازم است به اطرافمان توجه کنیم و ازهر تصویر و منظره ای ایده بگیریم.